O projekcie

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa w marcu 2014 roku rozpoczęła realizację projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej”, którego celem są:

1. Działania rzecznicze oraz pomoc prawna

dla osób spotykających się z brakiem tolerancji oraz różnymi formami dyskryminacji z przyczyn religijnych lub światopoglądowych;


2. Systematyczne monitorowanie

stron www szkół publicznych i dokumentowanie przejawów dyskryminacji w obszarze wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami;


3. Uwrażliwienie społeczeństwa

na występowanie problemów dyskryminacji wyznaniowej w szkołach.


 

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Funduszy EOG.

Od września 2016 r. projekt jest kontynuowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.

Motywacją dla realizacji projektu były wnioski z przeprowadzonych w 2012 roku badań Fundacji, dotyczące występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach, opublikowane w raporcie „Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją”.

 

Wykazały one, że władze oświatowe i dyrektorzy szkół:

- nie podejmują czynności mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd;

- w wielu przypadkach nie widzą potrzeby lub możliwości zapewnienia warunków do nauczania innej religii niż rzymskokatolicka czy zorganizowania lekcji etyki;

- wskazują na brak regulacji prawnych dotyczących:
a) statusu katechetów w szkole, ich uczestnictwa w zespołach przedmiotowych i wpływanie na treści programowe przedmiotów obowiązkowych;
b) organizowania na terenie szkoły przez katechetów lub przez władze szkoły w kościele zajęć obowiązkowych o charakterze religijnym dla wszystkich uczniów takich jak: msza św. powiązana z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem pierwszoklasistów; pielgrzymek do miejsc świętych; misteriów męki.

 

Badania ankietowe i pogłębione wywiady ujawniły:

- przypadki łamania praw osób wyznających inne religie niż rzymskokatolicka oraz niewierzących i to zarówno uczniów, rodziców, jak też nauczycielek i nauczycieli;

- bezradność i bierność dyskryminowanych lub podporządkowanie się presji religijnej;

- brak uwrażliwienia pedagogów i urzędników oświatowych na problemy dyskryminacji;

- częstą obecność katechetów, proboszczów i innych przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego w życiu i ceremoniale szkół.

 

Zachęcamy do zwiedzania portalu, na którym ukazywać się będą:

a) informacje z zakresu prawa oświatowego, wyznaniowego oraz antydskryminacyjnego. Za pośrednictwem strony będzie można skontaktować się z prawnikiem, celem uzyskania porady lub zgłoszenia naruszeń prawa;

b) publikacje opracowywane przez zespół Fundacji Polistrefa.

c) notatki z monitoringu prasy dotyczące: naruszeń prawa i dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w szkołach publicznych; ingerencji Kościoła Katolickiego w życie szkoły; dobrych praktyk antydyskryminacyjnych.

 

 

Projekt przewiduje również przeprowadzenie kampanii społecznej (w tym realizację trzech spotów filmowych), celem której jest uwrażliwianie na problem nietolerancji religijnej oraz mobilizowanie społeczeństwa do reagowania na przejawy nierównego traktowania dzieci i młodzieży w sferze wolności sumienia i wyznania, a także zwiększenie wiedzy prawnej obywateli.

Zorganizowane zostaną indywidualne konsultacje prawne oraz, w sytuacji spływania skarg i wniosków od rodziców lub uczennic i uczniów, będą przeprowadzane interwencje u władz oświatowych i w innych organach państwa.

Równolegle podejmowane będą działania na rzecz zmian przepisów prawa oświatowego, w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach. Informujemy, że Fundacja ustosunkowała się także do niedawnej nowelizacji prawa dotyczącego organizacji lekcji etyki, uznając ją za dalece niewystarczającą wobec realnych potrzeb. Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Fundacją w celu przekazywania swoich uwag dotyczących tematyki realizowanego projektu. Zachęcamy do udziału w konsultacjach prawnych, a także zgłaszania przypadków dyskryminacji lub innych naruszeń prawa. Prosimy o informacje o: nasycaniu przedmiotów obowiązkowych (język polski, historia, biologia) lub innych zajęć obowiązkowych, dla wszystkich uczennic i uczniów, treściami religijnymi lub dyskryminującymi; doniesieniach prasowych, związanych z podjętą przez nas problematyką, które zdaniem Państwa powinny być zamieszczone na naszym portalu. Państwa pomoc i udział w projekcie mogą przyczynić się do poprawy sytuacji osób dyskryminowanych ze względu na światopogląd.

 

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki